Du är här:

Missbruk och beroende

Är du orolig över att du dricker för mycket alkohol? Tar du droger och vill ha hjälp med att sluta? Har du en anhörig som du är bekymrad över?

Du kan få stöd och hjälp via kommunens Behandlingsteam. Behandlingsteamet är en del av socialtjänsten.

Råd, stöd och behandling

Behandlingsteamet vänder sig till dig med ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol och droger. Behandlingsteamet vänder sig också till anhöriga. Vi är en del av kommunens socialtjänst och arbetar med råd, stöd och behandling. Insatserna som erbjuds syftar till att stötta individen till önskad förändring.

Har man funderingar kring sin alkohol/drogkonsumtion, eller är anhörig kan man vända sig direkt till Behandlingsteamet. Behandlingsteamet erbjuder upp till fem stödsamtal utan biståndsbeslut och samtalen är kostnadsfria.

Vi arbetar med olika stödinsatser och strukturerade program. Strukturerad behandling som bedrivs vid Behandlingsteamet beviljas som ett bistånd via socialsekreterare. Exempel på sådan behandling är CRA, Återfallsprevention och HAP.

  • CRA- Community Reinforcement Approach
  • En strukturerad, individuellt utformad behandlingsmetod för missbruks- och beroendeproblematik. Arbetssättet är aktivt och konstruktivt där målet är att den som genomgår behandlingen bättre skall kunna hantera vardagen utan droger. Under behandlingen arbetar vi med att se och förstå vad som vidmakthåller problembeteendet och att hitta alternativa beteenden som är bättre anpassade till ett drogfritt liv.
  • Återfallsprevention (ÅP)
  • -En KBT-baserad metod som syftar till att lära sig färdigheter som man kan använda för att inte återfalla i sitt problembeteende. Ex att identifiera risksituationer, ökad medvetenhet om de konsekvenser problembeteendet medför samt att hitta alternativa beteenden.
  • HAP haschavvänjningsprogram
  • -Syftar till att stödja den som vill sluta med cannabis och som har rökt regelbundet under en längre tid. Utgångspunkten är att cannabis påverkar hjärnan och tankeförmågan och har en särskild avvänjningsperiod. Programmet är strukturerat och innehåller bl.a. vad som händer i kroppen när man slutar med cannabis och andra droger, hur man undviker återfall samt visar på vägar för att må bra som drogfri.

Vi som arbetar inom Behandlingsteamet är socionomer och sjuksköterskor.

Anhöriga

När du lever nära någon med ett missbruk/beroende kan det finnas ett behov av att få prata om sin situation. Närstående beskriver ofta känslor av stress och oro, en trötthet och en förtvivlan. Situationen är ofta ansträngd och konfliktfylld. Känslan av skuld och skam kan växa sig stor och göra att du känner dig ensam.

Behandlingsteamet erbjuder dig stöd och information om anhörigproblematik. Vi erbjuder upp till fem samtal och de är kostnadsfria.

Psykosocialt stöd

Beroenderesursteamet (BERT) erbjuder psykosocialt stöd till personer över 18 år med en missbruks- eller beroendeproblematik. Teamet arbetar med fokus på att stödja och stärka individens egna resurser. Stödet är behovsprövat och beviljas som ett bistånd av socialsekreterare. Ansökan om detta stöd görs till socialtjänstens mottagningsgrupp.

Anmälan eller ansökan

Om du känner oro eller misstänker att någon far illa på grund av alkohol eller droger kan du lämna den informationen till socialtjänsten i form av en orosanmälan. Anmälan kan vara muntlig eller skriftlig och du kan vara anonym.

I vissa fall kan det finnas behov av vård vid behandlingshem. Ansökan om detta görs till socialtjänstens mottagningsgrupp.

Tfn växel 0660-880 00.

Sidan uppdaterades

2017-03-29

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Behandlingsteamet
Camilla tfn 0660-888 30
Linda tfn 0660-888 31
Therese tfn 0660-787 34 
Julia tfn 0660- 886 52
Gunilla tfn 0660-787 36
Ingegerd tfn 0660-787 39

Skicka epost till behandlingsteamet

Beroenderesursteamet
070-191 26 96 

Jane Johansson
Enhetschef
Skicka e-post

Mottagningsgruppen
måndag - fredag
10:00-11:30 och 13:00-15:00
0660 - 888 07

Besöksadress

Storgatan 3B
891 33 Örnsköldsvik

Mer information

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undersökningen görs varje år av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen